Informacje dla autorów

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Lekarze oraz diagności laboratoryjny otrzymają także 20 punktów edukacyjnych.

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie ogłasza konkurs na NAGRODĘ PREZESA ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE za najlepszą pracę naukową powstałą w studenckich kołach naukowych, ośrodkach naukowych na terenie Lubelszczyzny. Warunki przystąpienia do konkursu określa “Regulamin Konkursu”.

Istnieje możliwość opublikowania zgłoszonych prac, po otrzymaniu pozytywnych recenzji w następujących czasopismach:

Prace do wystąpień ustnych – po uzyskaniu pozytywnych recenzji komitetu naukowego konferencji. Decyzja komitetu naukowego
o kwalifikacji pracy ostanie przesłana do uczestników 9 listopada 2016 r.

UWAGA! 
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów publikacji w przypadku wydawnictw płatnych!

Instrukcja przygotowania streszczeń:
 
– Czcionka Times New Roman 10 pkt, z zachowaniem pojedynczej interlinii – język polski i/lub angielski i/lub inny kongresowy
– Tytuł doniesienia w języku polskim i angielskim
– Nazwiska, imiona w pełnym brzmieniu każdego autora
– Pogrubioną czcionką zaznaczyć imię i nazwisko autora prezentującego doniesienie ustne lub plakat.
– Oznaczyć afiliacje z umieszczeniem po nazwisku każdego z autorów kolejnej cyfry podanej w indeksie górnym odpowiadającej instytucji każdego z autorów
– Nazwy instytucji w indeksie górnym oznaczone kolejnymi cyframi
– Treść streszczenia (nie więcej niż 350 wyrazów) w kolejnych akapitach: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wnioski.
– W przypadkach finansowania pracy z projektów badawczych należy podać numer projektu oraz instytucję finansującą projekt.
– Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
– Struktura streszczenia może być inna, niż wyżej przedstawiona, jeśli wymaga tego charakter doniesienia
FacebookTwitterGoogle+Email