Sesje naukowe

Niedokrwienie mózgu a choroba Alzheimera
Personalizowana opieka pielęgniarska
Środowiskowe zagrożenia zdrowotne (mikrobiologia, mykologia, wirusologia, parazytologia, ochrona środowiska)
Afekt, uczucie, emocje w świecie nadmiaru informacji i niedostatku znaczenia. W świetle nauk humanistycznych, medycznych i innych
Ruch drogowy
Psychologia i Pedagogika Zdrowia – szanse i zagrożenia XXI wieku
Epigenetyka
Farmakogenetyka
Nutrigenomika i żywność funkcjonalna
Żywność modyfikowana genetycznie
Personalizowana opieka pielęgniarska
Bezpieczna przestrzeń (Architektura)
Projektowanie architektoniczne uwzględniające problemy osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo (Architektura)
Padaczka, Leczenie padaczki, Neurologia
Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy – teraźniejszość i przyszłość
Neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych
Nowa – stara wieś, kultura estetyczna w architekturze polskiej wsi u początku XXI w.
Współczesne zadania Zdrowia Publicznego
Kacheksja z perspektywy naukowca i klinicysty
Fizjoterapia i jej miejsce w biopsychospołecznym modelu ochrony zdrowia. Badanie i praktyka zawodowa
Medycyna, farmacja, diagnostyka laboratoryjna, a architektura i budownictwo. Dwa różne światy, jeden wspólny cel – Człowiek


✓ “Niedokrwienie mózgu a choroba Alzheimera”

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar – kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pluta – kierownik Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie

✓ “Personalizowana opieka pielęgniarska”

Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Anna Bednarek, Beata Dobrowolska
1. Indywidualizacja opieki we współczesnym pielęgniarstwie

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Barbara Ślusarska, Katrzyna Szczekala, Grzegorz Nowicki
2. Rozmowa motywująca w podejściu poradnictwa pacjocentrycznego

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Alina Deluga, Iwona Bielec, Barbara Ślusarska, Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka
3. Personalizacja opieki medycznej w POZ – oczekiwania pacjentów

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska, Alina Trojanowska, Arkadiusz Jędrzejewski, Ewa Markut-Miotła, Danuta Zarzycka
4. Opieka spersonalizowana nad dzieckiem z perspektywy lekarza i pielęgniarki

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta GałęziowskaLucyna, Płaszewska-Żywko
5. Personalizacja opieki nad chorym leczonym w oddziale intensywnej terapii

Renata Domżał-Drzewicka, Edyta Gałęziowska
6. Przyczyny późnej diagnostyki onkologicznej w opiniach kobiet chorych na raka piersi – dylematy personalizacji opieki onkologicznej

Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska, Natalia Szejko
7. „Niewidoczny pacjent” w systemie opieki zdrowotnej  – opiekun osoby z Chorobą Huntingtona

Honorata Piasecka, Grzegorz Nowicki, Anna Sykut, Bernadetta Jędrzejkiewicz
8. E-zdrowie narzędziem spersonalizowanej opieki nad pacjentami w starszym wieku

✓ “Środowiskowe zagrożenia zdrowotne (mikrobiologia, mykologia, wirusologia, parazytologia, ochrona środowiska)”

Przewodniczący sesji: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka – Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
dr hab. Tomasz Cencek – Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych PIWet Puławy
Wykład plenarny – dr hab. Tomasz Cencek

✓ “Afekt, uczucie, emocje w świecie nadmiaru informacji i niedostatku znaczenia. W świetle nauk humanistycznych, medycznych i innych”

Dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
Dr hab. Iwona Morawska UMCS

Celem sesji jest prezentacja badań na temat relacji między humanistyką i innymi naukami a światem afektów, emocji, uczuć. Zagadnienia doświadczenia emocjonalnego i kryzysu jego reprezentacji domagają się nowego ujęcia w dyskursie naukowym. Afekty są ważnym katalizatorem naszego działania, wytrącenia z obojętnej percepcji. Zapraszamy zatem do udziału w konferencji autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, gdyż zależy nam na różnorodności spojrzeń i uzasadnień.

Tematykę traktujemy w sposób otwarty, mogą się znaleźć takie zagadnienia jak:

– Człowiek w świecie afektów i emocji
– Trauma i jej „oblicza”
– Wpływ emocji na tworzenie tożsamości indywidualnej i zbiorowej
– Afekty, emocje a afirmacja wartości
– Wpływ afektów, emocji na przedmioty fobii
– „Czytanie w afekcie” afekt jako rama interpretacji i praktyk życia kulturowego
– Genealogia „mowy nienawiści”
– Sposoby kodowania afektów, emocji w literaturze, filmie, sztukach wizualnych itp.
– Kodowanie afektów w kulturze elitarnej i popularnej
– Zadania edukacji w świetle teorii afektów
– Różne nośniki transmitujące afekty

✓ “Ruch drogowy”

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska
E-mail:
j.bohatkiewicz@pollub.pl

Wzrost wskaźników motoryzacji w Polsce powoduje szereg uciążliwości dla człowieka. Efekt wzrostu liczby samochodów związany jest z oddziaływaniami na zdrowie i życie człowieka. Należą do nich przede wszystkim: hałas komunikacyjny, zanieczyszczenia powietrza i wód. Jednym z większych problemów są wypadki i kolizje drogowe, które pomimo tendencji spadkowej nadal plasują Polskę wśród krajów o największym zagrożeniu. W trakcie sesji mogą zostać przedstawione zagadnienia związane z wypadkami i kolizjami drogowymi na sieci dróg, stan zagrożenia hałasem drogowym, podstawowe problemy związane z ochroną przed hałasem komunikacyjnym i jego wpływem na zdrowie ludzi, problemy zanieczyszczenia powietrza i efektów z tym związanych, zagadnienia ochrony wód w przypadku budownictwa komunikacyjnego oraz zagadnienia oddziaływania drgań parasejsmicznych wywołanych ruchem drogowym.

✓ “Psychologia i Pedagogika Zdrowia – szanse i zagrożenia XXI wieku”

Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Prof. WSEI)

Sekcja poświęcona będzie problematyce funkcjonowania współczesnych ludzi w XXI wieku z perspektywy Psychologii i Pedagogiki Zdrowia. Zapraszamy autorów do przedstawienia prac, zawierających naukowe wyjaśnienia sposobów funkcjonowania jednostki w kontekście wyzwań i zagrożeń zdrowia, z jakimi zmagają się w codziennym życiu. Ten obszar nauki, w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin: psychologów, socjologów, pedagogów, lekarzy, biologów, ekonomistów, informatyków, prawników, politologów i rozwija się bardzo dynamicznie. Mamy nadzieję, że przedstawione prace wyłonią nowe koncepcje i modele teoretyczne, wyniki badań dostarczają podstaw do formułowania nowych hipotez badawczych i wytyczą nowe kierunki badań, zaś projekty praktyczne dostarczą nowych inspiracji w pracy psycho-pedagogicznej.

Propozycje tematyczne wystąpień:
– uzależnienia (od substancji psychoaktywnych oraz behawioralne);
– funkcjonowanie jednostki niepełnosprawnej oraz przewlekle chorej w środowisku (szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym);
– zaburzenia odżywiania;
– stres, depresja;
– używanie parafarmaceutyków oraz suplementów diety;
– problemy w nauce i zachowaniu;
– czas wolny, zdrowy styl życia;

Oraz inne mieszczące się w proponowanej tematyce.

✓ “Epigenetyka”

Dr hab. n. med. Janusz Kocki prof. UML

✓ “Farmakogenetyka”

Dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

✓ “Nutrigenomika i żywność funkcjonalna”

Dr inż. Tomasz Czernecki

✓ “Żywność modyfikowana genetycznie”

Prof. dr hab. Krzysztof Kostro

✓ “Personalizowana opieka pielęgniarska”

Dr hab. n. zdr. Barbara Ślusarska (koordynator), dr hab. n. zdr. Danuta Zarzycka, dr hab. Agnieszka Gniadek, dr n. med. Katarzyna Kocka, dr n. med. Agnieszka Bartoszek, dr n. med. Grzegorz Nowicki, dr n. med. Alina Trojanowska

✓ “Bezpieczna przestrzeń (Architektura)”

Dr inż. arch. Natalia Przesmycka

Sesja poświęcona będzie problematyce przystosowania przestrzeni publicznej dla osób z różnym spektrum niepełnosprawności oraz dzieci i osób starszych.

✓ “Projektowanie architektoniczne uwzględniające problemy osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo (Architektura)”

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski

Sesja poświęcona będzie problematyce osób niepełnosprawnych zarówno w środowisku ich zamieszkania jak i środowisku pracy i życia codziennego. Jednym z głównych aspektów jest zwrócenie uwagi na bariery w dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych dla osób z różnym spektrum niepełnosprawności. Istotnym elementem jest omówienie norm i zasad określających projektowanie fizycznej przestrzeni z uwzględnieniem wymogów ergonomicznych adaptujących środowisko dla potrzeb osób z ograniczeniami fizycznymi i umysłowymi. Mamy nadzieję, że prezentowane prace tj. wyniki badań, prezentacje nowych technologii oraz rozwiązań projektowych w teorii i praktyce, prezentacji nowych idei i sposobów projektowych będą okazją do dyskusji i sformułowania nowych wniosków i wytycznych na temat przystosowywania obiektów architektonicznych dla osób niepełnosprawnych….

✓ “Padaczka, Leczenie padaczki, Neurologia”

Prof.  dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Prof. ICZMP dr hab. Mariusz Stasiołek
Prof. dr hab. Barbara Stainborn, Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar
Prof. dr hab. Konrad Rejdak,
Prof. UM dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk

✓ “Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy – teraźniejszość i przyszłość”

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Dr hab. Aneta Domagała
Prof. dr hab. Stanisław Grabias
Dr hab. Zdzisław M. Kurkowski
Dr hab. Urszula Mirecka
Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMW
Dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMW

Uszkodzenia narządu słuchu są problemem współczesnego świata. Zaburzenia słyszenia dotyczą coraz większej liczby ludzi. Ograniczenia w odbiorze bodźców akustycznych doprowadzają do trudności w opanowaniu języka w okresie rozwojowym, a w wieku dorosłym powodują narastające trudności w interakcjach z otoczeniem. Poprawa standardów diagnozowania i leczenia zaburzeń słuchu, a przez to łagodzenie ich skutków, wiąże się z rozwojem nowych technologii i wypracowaniem nowych metod terapii osób z problemami audiologicznymi.

✓ “Neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych”

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
Dr hab. Aneta Domagała
Prof. dr hab. Stanisław Grabias
Dr hab. Zdzisław M. Kurkowski
Dr hab. Urszula Mirecka
Dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMW
Dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMW

Współcześnie, wraz ze zmianami demograficznymi, które następują w wyniku przemian cywilizacyjnych, nauki o człowieku i ludzkich zachowaniach stają przed nowymi zadaniami. Wyzwania współczesności dotyczą również logopedii. Z jednej strony zmiany biologicznych i społecznych warunków rozwoju i życia człowieka mogą zakłócać psychofizyczny rozwój dziecka i fizjologiczne starzenie się dorosłych, a z drugiej strony poprawa standardów leczenia zaburzeń rozwojowych i opieki nad osobami starszymi stwarza nowe możliwości poprawy ich językowego funkcjonowania w ramach wczesnej interwencji logopedycznej czy opieki logopedycznej nad osobami w wieku senioralnym.

✓ “Nowa – stara wieś, kultura estetyczna w architekturze polskiej wsi u początku XXI w.

Prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska, Zakład Antropologii Kulturowej, Instytut Etnologii i Antropologi Kulturowej Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Leszek Kajzer, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Anna Marciniak–Kajzer, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki
Mgr sztuki Jadwiga Agata Kałużewska

Dom – przestrzeń magiczna / Dwór polski / Dom w średniowiecznej Polsce, współczesne kanony estetyczne w tradycyjnej przestrzeni architektoniczno kulturowej.

✓ “Współczesne zadania Zdrowia Publicznego”

Prof. dr hab. Teresa Bernadetta Kulik,
Dr hab. n. zdr. Anna Pacian

Osoby prezentujące prace w Sesji:
Prof. dr hab. Teresa Kulik, dr hab. n. zdr. Anna Pacian
Dr n. prawn. Jolanta Pacian
Dr n. med. Ewa Dudzińska
Dr n. med. Hanna Skórzyńska
Dr n. o zdrow. Wioletta Ferenc
Dr n. o zdrow. Kinga Zdunek
Dr n. o zdrow. Karolina Suszyńska
Mgr Monika Kaczoruk
Mgr Ewa Kawiak-Jawor
Mgr Paulina Kaczor

✓ “Kacheksja z perspektywy naukowca i klinicysty”

Dr hab. n. med. Agata Smoleń
Dr hab. n. med. Teresa Małecka- Massalska
Prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki
Dr n. med. Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko
Dr Magdalena Jaszek
Dr n. med. Radosław Mlak
Lek. med. Magdalena Władysiuk
Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Dr hab. n. med. Anna Karakuła-Juchnowicz
Prof. dr hab. Jose Luis Valvedre Piedra
Dr n. biol. Monika Prendecka
Dr Tomasz Skrzypek
Dr n. med. Przemysław Matras
Dr Monika Osińska- Jaroszuk

Kacheksja nowotworowa (zespół wyniszczenia, zespół anoreksja-kacheksja) charakteryzuje się postępującą utratą masy mięśniowej. Może jej towarzyszyć również utrata tkanki tłuszczowej. Powyższych zmian nie udaje się całkowicie odwrócić przy użyciu konwencjonalnych metod żywienia. Ostatecznie prowadzi to do upośledzenia funkcjonowania organizmu.
Objawy niedożywienia mogą wyprzedzać nawet o kilka miesięcy rozpoznanie choroby nowotworowej. Utrata masy ciała jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym większości nowotworów.
Podczas sesji poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia związane z kacheksją nowotworową jak: definicja, epidemiologia, patofizjologia, podłoże genetyczne, narzędzia oceny stanu odżywienia, metabolizm lipidów i termogeneza, rola mikroflory jelitowej, potencjał leczniczy substancji pochodzenia roślinnego, modele doświadczalne (komórkowe, zwierzęce) i techniki badawcze (ECIS), znaczenie w procesie leczenia onkologicznego, leczenie żywieniowe.

✓ “Fizjoterapia i jej miejsce w biopsychospołecznym modelu ochrony zdrowia. Badanie i praktyka zawodowa.”

dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski

Rozwój modeli i koncepcji ochrony zdrowia od modelu biomedycznego do modelu biopsychospołecznego znajduje swoje odzwierciedlenie w zmieniającym się profilu badań naukowych i praktyki zawodowej fizjoterapii. Tym zagadnieniem poświęcona będzie ta sesja. Zapraszamy prelegentów zajmujących się fizjoterapią a także dziedzinami pokrewnymi.

✓ “Medycyna, farmacja, diagnostyka laboratoryjna, a architektura i budownictwo. Dwa różne światy, jeden wspólny cel – Człowiek.”

Sesja doktorantów; Sesja studencka

Celem sesji studenckiej jest umożliwienie studentom i doktorantom prezentacji własnych wyników badań na arenie ogólnopolskiej oraz wymiany poglądów i informacji związanych z różnymi dziedzinami medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej oraz nauk technicznych.

FacebookTwitterGoogle+Email